شرکت نمادپردا ارائه نسخه جدید نرم افزار ویندوز خود را اعلام می دارد

شرکت نمادپردا ارئه نسخه جدید نرم افزار ویندوز خود را اعلام می دارد.

امکانات این نسخه از نرم افزار عبارتند از:

1- طراحی و رنگبندی فایل فرش خارج از سیستم بافت

2-ارتباط شبکه کامپیوتر بافت با کامپیوترهای خارج از مجموعه بافندگی

3-افزودن اطلاعات آماری راندمان ماشین، توقفات و میزان بافت و . . . را در آینده دارا می باشد

کلیه حقوق محفوظ است.